Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR 

Zásady zpracování osobních údajů Obchodní společnost Contevillo s.r.o. se sídlem Hlavní třída 904/8, 78701 Šumperk, IČ 29389143  (dále jen „Správce“), v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů̊), informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje 


Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje: 

- Jméno a příjmení, 

- Adresa/sídlo 

- telefonní číslo, 

- e-mail  


 Účel zpracování


Contevillo s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a při registraci nebo objednávce  (přes webový formulář), za účelem odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaně. Contevillo s.r.o. získává údaje přímo od subjektů.

Právní základ: 

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Spol. Contevillo s.r.o. je oprávněná zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné před uzavřením kupní smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Osobní údaje jsou tedy nutné pro vytvoření a zpracování objednávky případné uzavření výše uvedené smlouvy. Bez těchto údajů nebude možné vytvořit a zpracovat objednávku. Společnost Contevillo s.r.o. je dále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

Příjemci: 

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti). Contevillo s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím. Společnost Contevillo s.r.o. přijala odpovídající organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v digitální i v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@contevillo.cz

Doba zpracování 

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

- právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Contevillo s.r.o. potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Zaměstnanec má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

- právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Contevillo s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje. 

- právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Contevillo s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) zaměstnanec odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) zaměstnanec vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo ČR; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v GDPR.

- právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby Contevillo s.r.o. omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) zaměstnanec popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Contevillo s.r.o. mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a zaměstnanec odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) Contevillo s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Contevillo s.r.o. převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

- právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které Contevillo s.r.o. zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. Contevillo s.r.o. v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.- právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Contevillo s.r.o. ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. - právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se Subjekt údajů domnívá, že Contevillo s.r.o. nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

- právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: Contevillo s.r.o. je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to Subjekt údajů požaduje, Contevillo s.r.o. informuje Subjekt údajů o těchto příjemcích. - právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Contevillo s.r.o. toto porušení bez zbytečného odkladu Subjektu údajů. - právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že Contevillo s.r.o. zpracovává některý z osobních údajů Subjektu údajů na základě souhlasu, má Subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@contevillo.cz

Máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Tyto podmínky Ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Adresa provozovny:
Žerotínova 2833/46, Šumperk
Contevillo, s.r.o. , Šumperk IČO 29389143
logo